Ballito Gesinskerk  -   NG Gemeente Noordkus
Tel: 032 946 1198  -  
kerkkantoor@noordkus.co.za
 
TUISBLAD     INLIGTING     KONTAK ONS    GESINSNUUS    ALMANAK    BEDIENINGE    DOKUMENTE    FOTO'S     GESKIEDENIS     LERAAR     OORDENKING     PREKE     SKAKELS

Jy word hartlik uitgenooi om by enige van hierdie bedieninge in te skakel.
 
Klik op die bediening van jou keuse, vir meer inligting.


Basaar

Belydenisklas

Blommebediening

Bybelstudie

Diensverhoudinge

Eiendomme

Erediens Diensgroep

Eredienste

Finansies

Fondsinsamelings

Gasvryheidsbediening

Gemeentebediening

Greytown Kinderhuis

Internetbediening

Jeug

Kategese

Kerkraad

Kommunikasie

Lof & Aanbidding

Mannebediening

Onderlinge Sorg

Pannekoek

Selgroepe

Simunye ku Jesu

Skakeling met VGK

Tegniese Bediening

Toerusting

Tuinsig

Uitreik

Vrouebediening

Wykbediening .


Kontakpersoon: 

Wynand Maartens - 082 787 9692


Ons hou een keer per kwartaal 'n Basaar. Dit is elke keer 'n feestelike geleentheid wat die gemeente saamsnoer en ook geleentheid skep vir heerlike saamkuier met ander kerke. Terselfdertyd bied dit 'n broodnodige inkomste vir ons gemeente asook vir ander mense van die gemeenskap wat hulle ware hier kom verkoop..

 .Die belydenisklas word hanteer deur Ds. Gert Vorster en Lé-Ankè Coetzer

Kontakpersone:

Gert Vorster - 083 259 9422

Lé-Ankè Coetzer - 073 409 5994
.
 .Kontakpersoon: Gerda Kaljee - 083 702 3731
'n Mooi blommerangskikking is nie maar net daar om die kerk mooi te versier nie, dit is iets veel meer! Dit is 'n baie belangrike komponent om 'n spesifieke atmosfeer in die erediens te skep. Gedurende feestye soos Goeie Vrydag, Paassondag, Palmsondag ens. moet dit byvoorbeeld die geleentheid uitbeeld om soedoende 'n verwagting by die lidmate te skep. Dit kan ook deel vorm van die tema van 'n spesifieke Sondag se preek.
Ons benodig asseblief persone wat kreatief kan dink om te help met hierdie baie belangrike bediening..
 .Kontakpersoon: Ds Gert Vorster - 083 259 9422

Die Bybelstudie, Dinsdagoggende om 09:00, is ‘n geleentheid om God te loof met ons sang, die Bybel beter te verstaan, te groei in ons geloof en om opregte omgee te beleef. Alle mans en dames is baie welkom! 

Daar is ongelukkig baie mense wat weens omstandighede nie die Bybelstudiegeleenthede kan bywoon nie. Daar is egter goeie nuus: Bybelstudiegeleenthede op Youtube uitgesaai. Dit beteken dat enigeen nou kan deel daarin, enige plek in die wêreld en enige tyd van die dag. Klik op die skakel: bit.ly/bgkbyb om in te skakel.

Dit word gelei deur Ds Gert Vorster.

Almal word hartlik uitgenooi!


.

.Kontakpersoon: Theanna Taylor - 083 378 0742

Die Diensverhoudingekommissie (DVK in kort) se primêre doel is die bestuur van personeelsake van tydelike- sowel as permanente werknemers van die gemeente. Dit word gedoen na aanleiding van die land se Arbeidswetgewing, saamgelees met riglyne van die Sinode van KZN en die Ring van Durban Metropool. Die DVK is ook nou betrokke by die Pre-Advies Kommissie (PAK in kort) wat verantwoordelik is vir die bestuur van die proses met die beroeping van ‘n leraar. Beide hierdie kommissies bestaan uit kundige kerkraads- en gemeentelede.

.

.

Kontakpersone: 

Wynand Maartens - 082 787 9692

Die mandaat van die eiendomskommissie is: Die bestuur en instandhouding van alle vaste en roerende bates wat aan die gemeente behoort, volgens goedgekeurde begroting en besluite deur die kerkraad geneem. Bestuur alle kapitale projekte saam met die finansiële kommissie.

In kort beteken dit dat die onderhoud, vervanging, versekering, sekuriteit van alle vaste en los bates die verantwoordelikheid van die kommissie is. Dit behels verder die gereelde diens en onderhoud van alle toerusting volgens voorgeskrewe wetgewing en ook die veiligheid van die personeel in die gebruik van die toerusting.

Ballito Gesinskerk gemeente is so bevoorreg om ‘n kerkgebou en jeuglokaal, wat ten volle betaal is, op ‘n sentraal geleë perseel te besit.

Van ons fasiliteite deel ons huidiglik met nie-winsgewende organisasies wat opleiding en onderrig verskaf aan persone binne die gemeenskap. Hul hoofdoel is om individue te bemagtig om na hul opleiding, terug te gaan na hul gemeenskap om daar ‘n inkomste te genereer en ook die kennis verder uit te dra. Geen huur word deur die organisasies betaal nie maar alle addisionele koste vir onderhoud, bedryf en veranderings wat benodig word, is vir hulle koste. 

Om by die kommissie aan te sluit het jy geen kwalifikasies of ondervinding nodig nie – indiens opleiding sal gratis verskaf word. Wat wel ‘n vereiste is, is dat jy entoesiasties, gewillig en bereid wees om ‘n spanspeler te wees. Ons trek graag ons werksklere aan, is nie bang om ons hande vuil te maak nie en werk lekker saam as ‘n span.

Die huidige span bestaan uit Wynand Maartens voorsitter 082 787 9692, Bobbie Venter as ondervoorsitter, Frik Grobler, Leon Bernardü  en Joey Maartens. Skakel Wynand of Leonie by kerkkantoor indien jy belangstel om deel te word van die span..

.

Kontakpersoon: Theanna Taylor - 083 378 0742

Die Erediens diensgroep is verantwoordelik daarvoor dat die erediens op 'n Sondag glad kan verloop.

Die kerkraadsleier sal elke week 'n Whatsapp boodskap stuur om te vra wie beskikbaar is vir diens. Uit die antwoorde sal dan 'n dienslys opgestel word.

Persone aan diens moet voor 08:00 by die kerkgebou aanmeld.

Hulle moet sorg dat die voorportaal van die kerk netjies is en dat die tafels tafeldoeke oor het.

Hulle wys plekke aan indien nodig.

Hulle is verantwoordelik vir die opneem van offergawes.

Hulle deel enige nuusbriewe of pamflette uit indien nodig.

Indien daar nie genoeg kerkraadslede is tydens 'n nagmaal nie, kan die erediensgroep ook gevra word om te help met die uitdeel en voorbereiding van nagmaal.

Iemand word aangewys om deurdiens te doen. Die persoon moet gedurende die diens by die voordeur sit en die hek beheer.


.

.


Kontakpersoon: Ds Gert Vorster - 083 259 9422

Die erediens is 'n spanpoging waarvoor verskeie persone verantwoordelik is. Natuurlik is die leraar nodig om die erediens te lei, maar om die erediens sinvol te laat verloop, het hy hulp van 'n bekwame en toegewyde groep mense nodig.

Een van die primêre aktiwiteite by ‘n erediens, is die lofprysing en aanbidding van die gemeente. Die Lof- en Aanbiddingsbediening lei die gemeente hierin.

Die tweede element is die oudio-visuele, wat behartig word deur die Tegniese bediening. Hulle het velerlei take, wat onder meer die opstel en beheer van die klank behels asook om te sorg vir agtergrondmusiek voor die erediens om die regte atmosfeer te skep. Verder hanteer hulle ook die vertoon van visuele materiaal tydens die erediens en is ook verantwoordelik daarvoor om die uitsendings van eredienste en ander geleenthede op die internet te behartig. Dit verseker dat toeganklikheid tot eredienste nie slegs beperk is tot die fisiese kerkgebou nie, maar dat enige persoon wêreldwyd daarin kan deel.

Die derde belangrike element is die versiering van die kerkgebou om 'n spesifieke atmosfeer te skep. Hierin speel die Blommebediening 'n uiters belangrike rol.

Daar is etlike ander bedieninge wat ook betrokke is, soos die Diensgroep vir die erediens, wat verantwoordelik is vir die opneem van liefdesgawes en voorbereiding en bediening van die nagmaal. Lede van die Gasvryheidsbediening verwelkom lidmate en besoekers wat die erediens bywoon en voorsien aan nuwe lidmate ‘n koevert met alle relevante inligting oor die gemeente.

Al hierdie bedieninge het net een doel voor oë en dit is dat elke erediens ‘n ware ontmoeting met God sal wees!

.

.


Kontakpersoon:  Schalk Spamer - 072 871 2509


Die Finansies werkgroep is verantwoordelik daarvoor om toe te sien dat die finansies van die gemeente na behore bestuur word.
Hierdie groep bestaan uit persone wat die nodige kundigheid het oor finansies. Indien jy oor sulke kundigheid beskik en die Here dit op jou hart lê, vra ons dat jy asseblief by die groep aansluit.


.

.


Kontakpersoon: Tanya Coetsee - 061 894 4911

Gasvryheidsbediening is verantwoordelik daarvoor om enige nuwe lidmate in die gemeente te laat welkom voel en hulle te help om hulle besonderhede na die kerkkantoor toe deur te stuur.


.


.


Kontakpersoon: Louis Nel (Tydelik) 082 771 4925


Gemeentebediening is ‘n kommissie wat die werksaamhede van ‘n hele reeks bedieninge koördineer. Hieronder resorteer Basaar, Bybelstudie, Gasvryheidsbediening, Gebedsbediening, Internetbediening, Kommunikasie, Mannebediening, Pannekoekverkope, Selgroepe, Toerusting, Vrouebediening en Wykebediening..

.

Kontakpersoon: Amanda Viljoen - 032 946 1198

Amanda Viljoen en Jeanette Fourie is die voorlopers by Greytown Kinderhuis. Daar is 18 dogters in Huis Johannes Calvyn. Ons gemeente is verantwoordelik vir 6 maande se toiletware asook koekies. Ons gemeente dra by met ‘n verjaarsdaggeldjie en kersgeskenk vir elke kind en weggaantassie vir matrikulante wanneer hulle die kinderhuis verlaat. Elke tweede jaar kom die kinders vir ‘n naweek en word hulle lekker bederf.


.

.

Kontakpersoon: Louis Nel - 082 771 4925

Ons gemeente se internetbediening het sy ontstaan gehad alreeds in 2000, dus is dit vanjaar 22 jaar oud!
Die internet bediening behels dat daar elke weeksdag 'n oordenking geskryf word en d.m.v. e-pos en Whatsapp na ontvangers regoor die wêreld gestuur word om sodoende Jesus se opdrag om dissipels van al die nasies te maak, uit te voer.
Die oordenkings is sowat 1000 woorde elk en behels reekse oor Bybelboeke, Bybelkarakters (soos bv. Dawid) of onderwerpe (soos bv Liefde). Wanneer 'n reeks afgehandel is, word dit beskikbaar gestel as e-boeke. Daar is tans reeds sowat 60 boeke beskikbaar, waarvan 'n hele paar ook in Engels vertaal is.
Daar word ook daagliks video opnames gemaak van die oordenkings, wat op YouTube geplaas word, asook klank opnames.
Verder word daar elke weeksdag 'n kort gedagte geskryf, getiteld: Broodkrummels. Dit word saam met die oordenkings uitgestuur.
Indien jy die dagstukkies en broodkrummels wil ontvang, stuur 'n Whatsapp aan die kontakpersoon.
Al die eredienste word nou regstreeks elke Sondag op Youtube uitgesaai en ook op ons Facebook blad geplaas. Kyk gerus op die "Preke" skakel op die webblad waar die laaste paar maande se preke beskikbaar is.

Lees Oordenkings of kyk na video opnames: http://dagstukkie.co.za


.

.

Kontakpersoon: Lé-Ankè Coetzer  -  Tel: 073 409 5994

Jeugbediening is weer terug in volle swang en ons wil graag al die ouers aanmoedig om hulle kinders saam kerk toe te bring waar daar vir hulle 'n kort boodskap aan die begin van die diens is. Daarna word hulle begelei saam met die Jeugleiers na die jeuglokaal toe.

Die kategese het nou ook 'n naamverandering ondergaan, en word voortaan Kruisvuur genoem.
Baie opwinding heers oor die jeuguitstappies en lofprysing & aanbidding spesiaal vir ons Jeug!

Ons is ook baie opgewonde om ons nuwe jeugwerker, Lé-Ankè Coetzer aan stuur van sake te hê! Mag jy ons jeug na groot hoogtes voer,
Lé-Ankè!


.

.

Kontakpersoon: Theanna Taylor - 083 378 0742

Ballito Gesinskerk se kerkraad bestaan uit die leraar, skriba, gemeentehulp, wykleiers, kommissievoorsitters en ‘n verteenwoordiger uit die selgroepleiers. Die Kerkraad vergader elke drie maande, met die leraar as voorsitter. Indien die pos vakant is, word 'n tydelike voorsitter gekies deur die kerkraad, totdat 'n nuwe leraar aangestel is.

Die Gemeentebestuur
 bestaan uit die leraar, skriba, gemeentehulp, kerkraadleier en -onderleier en die voorsitters van die volgende kommissies: Gemeentebediening, Diensverhoudinge, Finansies en Eiendomme. Gemeentebestuur vergader maandelikse en by hulle vergadering voor elke kerkraadsvergadering, woon alle ander kommissievoorsitters ook die vergadering by. Gemeentebestuur bestuur die gemeente tussen kerkraadsvergaderings, mag dag-tot-dag besluite neem en hanteer sake van ‘n dringende aard. Alle besluite moet deur die kerkraad gekondoneer word.

Dit word van elke kerkraadslid verwag om 20 minute voor elke erediens in die konsistorie bymekaar te kom, tensy die persoon iewers diens doen.

Die volledige handleiding vir Kerkraadslede kan 
HIER afgelaai word.

Kerkraadleier: Theanna Taylor
Kerkraadonderleier: 


.

.

Kontakpersoon: Louis Nel 082 - 771 4925

Kommunikasie is van kardinale belang in enige gemeente en organisasie. Dit behels onder meer die deurgee van inligting van die kerk na die gemeente en andersom. Enkele aspekte van kommunikasie is ons gemeente behels die volgende:

Die opstel en instandhouding van ons webblad. Dit is die vertoonvenster van die gemeente asook ‘n bron van inligting.

Die elektroniese nuusbrief word weekliks per Whatsapp uitgestuur, en is ook beskikbaar op ons webblad.

Kort inligtingsboodskappe word per Whatsapp aan die gemeente uitgestuur wanneer nodig.

Preke, dagstukkies en inspirerende boodsppies word op gereelde basis op verskeie internet platvorms soos Youtube, Whatsapp, E-pos en Facebook aan die gemeente asook wêreldwyd gestuur na duisende ontvangers.

Eredienste word nou regstreeks elke Sondagoggend om 08:30 uitgesaai op Youtube. Die regstreekse uitsending word later geredigeer en ook op Youtube geplaas. Skakel gerus in op ons YouTube kanaal vir regstreekse uitsendings sowel as 'n groot aantal ander preke en ander plasings.  

Die skakel vir ons YouTube kanaal is: bit.ly/bgkYT

Die skakel vir ons Facebook blad is: facebook.com/ngnoordkus

Persone wat wil betrokke raak op enige wyse of wat insetsels wil lewer om ons kommunikasie te verbeter kan asseblief met die kontakpersoon gesels.


.

.

Kontakpersoon: Bobbie Venter - 082 560 4723

Hierdie bediening begelei die gemeente in lof en aanbidding, wat ‘n baie belangrike aspek van ons eredienste is. Boonop skep dit ‘n atmosfeer en 'n ingesteldheid by ons, wat ons ontvanklik vir die Woord maak. Ons wil die bediening uitbou sodat ons ‘n groot groep mense het - stemme en instrumentaliste.


.

.

.

Kontakpersoon: Louis Nel - 082 771 4925.

.

Kontakpersoon: Leonie Spangenberg - 032 946 1198

(Hieronder resorteer ook: Tuinsig en Greytown Kinderhuis)

Ons gemeente, as liggaam van Christus, is ‘n gemeente waar lidmate mekaar versorg. Dit beteken dat ons as gemeenskap van gelowiges vir mekaar omgee en mekaar se hande vat.

Dit begin by die sorg en omgee van die lidmate in ons midde. Daarom het ons ‘n spesiale deurkollekte in plek gestel sodat ons hulpverlenging kan gee aan lidmate wat in materiële nood verkeer. Ons het ook van tyd tot tyd ander fondsinsamelingsprojekte wat se opbrengs vir hierdie doel gaan.

Die sorg en omgee van ons gemeente reik ook oor die grense van ons gemeenskap. Die liefde en barmhartigheid van God word uitgedra na almal in nood, of dit nou vir ‘n persoon is wat by die kerk kom aanklop of ‘n instansie is wat hulp benodig.

Maar die gemeente se uitreik en omgee strek soveel verder as net bogenoemde instansies. Ons raak betrokke waar ookal ons ‘n verskil kan maak.

Die Kerkkantoor is ‘n afsetpunt vir gebruikte klere en ander items. Hierdie items word verdeel tussen Hospice, Greytown Kinderhuis, Tuinsig Tehuis vir Bejaardes, blanke plakkerskampe in Pretoria en die Suidkus, Missions Ablaze in Tongaat, VGK gemeente en enige ander instansie wat ons nader. Ons Gemeente ondersteun ook die Baadjie vir ‘n Maatjie projek in die Suidkus.

Ongelukkig strek ons kennis, bronne en finansiële kapasiteit net sover en daarom werk ons saam met Solidariteit, Helpende Hand wat oor maatskaplike werkers beskik om die nodige assessering te doen van krisis situasies.

Die droom is om onderlinge sorg in die gemeente uit te brei sodat daar beter ondersteuning aan siekes, eensames en bejaardes in die gemeente gegee kan word. Daarvoor benodig ons vrywilligers. Hierdie bediening is ‘n klein rat in die wiel van die gemeente maar dis die rat wat ons kan aanspoor om ons liefde in Christus nie net in die gemeente nie, maar ook in die breër gemeenskap uit te leef.

Raak asb betrokke!

.

Kontakpersone: 

Anna Havenga - 083 675 4823

Anna-Marie Barns - 083 450 4239

Daar is verskeie spanne wat Pannekoek, Vetkoek en Koeksisters bak. Koeksisters word deur die week gebak en gevries. Die res word Saterdagoggende gebak. 

Die inkomste uit hierdie verkope is vir Ballito Gesinskerk goud werd, aangesien meeste van die verkope van buite die gemeente kom.

Saterdagoggende by die kerk:
Tyd: 08:00 tot 11:00 solank voorraad hou

Pannekoek: R6

Vetkoek gevul met maalvleis: R35

Koeksisters: R50 per dosyn

10% van die inkomste word aan Bybelverspreiding geskenk.

.

.

Kontakpersoon: Louis Nel - 082 771 4925

Simunye ku Jesu is 'n projek waar ons die evangelie bring aan die Zoeloesprekende huiswerkers van Ballito. Daar word gereeld op Saterdagoggende om 11:30 'n byeenkoms gehou in die kerkgebou.

Die byeenkoms begin deur sosiaal saam te kuier met eet- en drinkgoed waar die Pannekoekspan mildelik voorsien. Daarna volg ‘n lofprysing van Zoeloe en Engelse liedjies. Ons lees uit die Bybel in Engels sowel as Zulu gevolg deur 'n gepaste boodskap, ryklik geïllustreer  'n powerpoint aanbieding.

Per geleentheid word die vroue geleer om te brei of hekel, en talle serpe is alreeds deur hulle voltooi en aan die Haven of Rest tehuis geskenk.

Daar is ryke seën op die projek. Jou betrokkenheid by hierdie projek sal baie waardeer word.

Kyk gerus hierdie kort video oor die projek


.

.

Kontakpersoon: Ignes de Beer - 072 583 2580

Een van die plaaslike organisasies wat ons ondersteun is die VGK Gemeente Shakaville.

Hierdie is 'n baie arm gemeente in die Stanger omgewing. Die leraar is Ds. Simon Kweshaba. In 'n omgewing waar vigs hoogty vier, bedien Ds. Simon die evangelieboodskap onder uiters moeilike omstandighede in 'n gemeenskap waar die inkomste bitter klein is. Daar word 'n kleuterskool bedryf op die kerkterrein asook 'n sopkombuis waar die behoeftes baie groot is. Die gemeente bedien ook die gemeenskap met 'n groot groentetuin.

Hulle het veral voorbidding, finansiele ondersteuning en morele ondersteuning nodig. Gaan besoek gerus 'n erediens om 10 op 'n Sondag.


.

.

Kontakpersoon: Theanna Taylor -  083 378 0742

Hierdie bediening is verantwoordelik om te verseker dat daar goeie oudiovisuele kwaliteit is tydens die erediens – die aanbieding van die leraar, die stemme en instrumente van die Lof- en Aanbiddingsbediening, musieksnitte of video’s wat gespeel word en die Powerpoint aanbieding van die leraar, indien benodig. Die klankmengbank en rekenaar in die beheersentrum moet vooraf opgestel word, sodat alles duidelik hoorbaar en glad sal verloop tydens die erediens.

Verder word ons eredienste ook regstreeks uitgesaai op Youtube. Die tegniese span is ook verantwoordelik vir die voorbereiding van beeldmateriaal, opstel van kamera's en toerusting en uitsaai van erediens op Youtube.

Ons benodig deurlopend ekstra persone vir hierdie bediening – opleiding word voorsien.


.

.

Kontakpersoon: Leonie Spangenberg - 032 946 1198

Leonie Spangenberg neem tans die leiding by Tuinsig Tehuis vir Bejaardes en is voortdurend in kontak met hulle om op hoogte te bly van hulle behoeftes. Hierdie inligting word gereeld met die gemeente gekommunikeer. Ons dra maandeliks by vir doeke vir diegene wat dit nie kan bekostig nie. Ons beplan ook om die inwoners op 4 Oktober 2024 te gaan bederf met ‘n Lentetee en geskenkpakkies..

.

Kontakpersoon: Gerlinde Scholtz - 082 886 7813

Die Uitreik diensaksie het voorheen bekendgestaan as  Sending en Evangelisasie.

Verskeie wyd-uiteenlopende aksies word ondersteun deur verslag oor hulle werk aan die gemeente en terugvoer aan die organisasies. Ons ondersteun ook sommige organisasies finansieel.

n Paar van die Sendingorganisasies wat ons ondersteun is Japan Sending, Geopende Deure, Sarie de Jager se Sendinguitreike en Call Her Blessed, Haven of Rest en nog meer.

Plaaslik hanteer die werkgroep ook die Simunye ku Jesu uitreik aan Zoeloe huiswerkers. (Sien elders meer daaroor.)

Die werkgroep is verder ook betrokke by die ontwikkeling van Simunye Gemeenskap Sentrum wat in die Kovidtyd tot stand gekom het.
.

.

Kontakpersoon: Leonie Spangenberg - 032 946 1198

Ballito Gesinskerk het ‘n baie aktiewe Vrouebediening wat bekend staan as Vroulief.  Die tema van die jaar “ Sy blom waar sy geplant is” vertel presies watter tipe vroue in ons gemeente is. Hulle is vroue wat waar ookal hulle is, ‘n verskil maak en wat hulle gawes en talente op ‘n besondere wyse tot eer van die Here aanwend.  Hierdie jaar wil ons elke vrou in ons Gemeente betrek om deel te word van die Vroulief aksies. Dis defnitief nie net ‘n geslote groepie wat hierby betrokke is nie en ons moedig ook die dames aan om met voorstelle vir funksies/byeenkomste te kom en ‘n groep dames te betrek met die reëlings van die inisiatief. So kan almal uiting gee aan hulle kreatiwiteit en diensbaarheid.

Vroulief tree op as ‘n ondersteunings-funksie vir die Gemeente ten opsigte van spesiale projekte en Onderlinge sorg. Die fokus is op dienslewering, hulp aan behoeftiges en ondersteuning van ons kerkvriendinne. Die Vrouediens is ook verantwoordelik om tee te skink na elke erediens en verantwoordelik om verversings vir geleenthede te reël.  Hierdie is 'n belangrike taak, want dit dra by om die gemeenskap van gelowiges waarlik sinvol te maak wanneer mense saam kuier na die erediens.

Elke vrou in die Gemeente in vanselfsprekend deel van die Vrouebediening en ons nooi jou uit om deel van hierdie vriendekring te word.

Skakel gerus in!