Tuisblad      Inligting      Kontak Ons      Nuusbrief

   
Jy word hartlik uitgenooi om by enige van hierdie bedieninge in te skakel.
 
Klik op die bediening van jou keuse, vir meer inligting.


Basaar

Belydenisklas

Blommebediening

Bybelstudie

Diensverhoudinge

Eiendomme

Erediens Diensgroep

Eredienste

Finansies

Fondsinsamelings

Gebedsbediening

Gemeentebediening

Greytown Kinderhuis

Internetbediening

Jeug

Kategese

Kerkraad

Kommunikasie

Lof & Aanbidding

Mannebediening

Nuwe Intrekkers

Onderlinge Sorg

Pannekoek

Selgroepe

Sending & Evangelisasie

Simunye ku Jesu

Skakeling met VGK

Tegniese Bediening

Toerusting

Tuinsig

Uitreike

Vrouebediening

Wykbediening


Ons hou een keer per kwartaal 'n Basaar. Dit is elke keer 'n feestelike geleentheid wat die gemeente saamsnoer en ook geleentheid skep vir heerlike saamkuier met ander kerke. Terselfdertyd bid dit 'n broodnodige inkomste vir ons gemeente asook vir ander mense van die gemeenskap wat hulle ware hier kom verkoop.

Kontakpersoon: Jacques & Petro Louw - 083 676 1998

.

.Die belydenisklas word hanteer deur Ds Gert Vorster
Kontakpersoon: Gert Vorster - 083 259 9422


.
.?
Kontakpersoon:.
.Die Bybelstudie, Dinsdagoggende om 09:00, is ‘n geleentheid om God te loof met ons sang, die Bybel beter te verstaan, te groei in ons geloof en om opregte omgee te beleef. Mans en dames is baie welkom! Dit word gelei deur Ds Gert Vorster.

Almal word hartlik uitgenooi!

Kontakpersoon: Ds Gert Vorster - 083 259 9422

.

.Die Diensverhoudingekommissie (DVK in kort) se primêre doel is die bestuur van personeelsake van tydelike- sowel as permanente werknemers van die gemeente. Dit word gedoen na aanleiding van die land se Arbeidswetgewing, saamgelees met riglyne van die Sinode van KZN en die Ring van Durban Metropool. Die DVK is ook nou betrokke by die Pre-Advies Kommissie (PAK in kort) wat verantwoordelik is vir die bestuur van die proses met die beroeping van ‘n leraar. Beide hierdie kommissies bestaan uit kundige kerkraads- en gemeentelede.

Kontakpersone: Heindrich Brase - 082 450 4697

Theanna Taylor - 083 378 0742


.

.

?

Kontakpersoon: Wynand Maartens - 082 787 9692

.

.

Die Erediens diensgroep is verantwoordelik daarvoor dat die erediens op 'n Sondag glad kan verloop.

Die kerkraadsleier sal elke week 'n Whatsapp boodskap stuur om te vra wie beskikbaar is vir diens. Uit die antwoorde sal dan 'n dienslys opgestel word.

Persone aan diens moet voor 08:00 by die kerkgebou aanmeld.

Hulle taak behels onder meer dat daar voor die diens Covid presensievorms beskikbaar sal wees. Dit moet op tafels geplaas word saam met penne sodat persone wat die diens bywoon dit kan invul.

Hulle moet sorg dat die voorportaal van die kerk netjies is en dat die tafels tafeldoeke oor het.

Hulle moet sorg dat die handreinigers in posisie is.

Iemand neem verantwoordelikheid om besoekers se temperatuur te neem.

Hulle sorg dat besoekers almal die vorms invul.

Hulle wys plekke aan indien nodig.

Hulle is verantwoordelik vir die opneem van offergawes.

Hulle deel enige nuusbriewe of pamflette uit indien nodig.

Indien daar nie genoeg kerkraadslede is tydens 'n nagmaal nie, kan die erediensgroep ook gevra word om te help met die uitdeel en voorbereiding van nagmaal.

Iemand word aangewys om deurdiens te doen. Die persoon moet gedurende die diens by die voordeur sit en die hek beheer.

Kontakpersoon: Wynand Maartens - 082 787 9692

.

.

?

Kontakpersoon: Ds Gert Vorster - 083 259 9422

.

.


Die Finansies werkgroep is verantwoordelik daarvoor om toe te sien dat die finansies van die gemeente na behore bestuur word.

Hierdie groep bestaan uit persone wat die nodige kundigheid het oor finansies. Indien jy oor sulke kundigheid beskik en die Here dit op jou hart lê, vra ons dat jy asseblief by die groep aansluit.

Kontakpersoon:  Schalk Spamer - 072 871 2509

.

.

?

Kontakpersoon: Schalk Spamer - 072 871 2509

.

.

?

Kontakpersoon: Amelia Moll - 073 753 2562

.

.

Gemeentebediening is ‘n kommissie wat die werksaamhede van ‘n hele reeks bedieninge koördieneer. Hier onder resorteer Basaar, Bybelstudie, Gebedsbediening, Internetbediening, Kommunikasie, Mannebediening, Nuwe intrekkers, Pannekoekverkope, Selgroepe, Toerusting, Vrouebediening en Wykbediening.

Kontakpersoon: Jacques Louw - 083 676 1998

.

.

?

Kontakpersoon: Amanda Viljoen - 032 946 1198

.

.

Ons gemeente se internetbediening het sy ontstaan gehad alreeds in 2000, dus is dit vanjaar mondig, 22 jaar oud!
Die internet bediening behels dat daar elke weeksdag 'n oordenking geskryf word en d.m.v. e-pos en Whatsapp na ontvangers regoor die wêreld gestuur word om sodoende Jesus se opdrag om dissipels van al die nasies te maak, uit te voer.
Die oordenkings is sowat 1000 woorde elk en behels reekse oor Bybelboeke, Bybelkarakters (soos bv. Dawid) of onderwerpe (soos bv Liefde). Wanneer 'n reeks afgehandel is, word dit beskikbaar gestel as e-boeke. Daar is tans reeds sowat 60 boeke beskikbaar, waarvan 'n hele paar ook in Engels vertaal is.
Daar word ook daagliks video opnames gemaak van die oordenkings, wat op YouTube geplaas word, asook klank opnames.
Verder word daar elke weeksdag 'n kort gedagte geskryf, getiteld: Broodkrummels. Dit word saam met die oordenkings uitgestuur.
Indien jy die dagstukkies en broodkrummels wil ontvang, stuur 'n Whatsapp aan die kontakpersoon.
Sedert die uitbreek van Kovid-19 word daar nou ook gereeld video opnames van die eredienste gemaak. Hierdie opnames word eers behoorlik geredigeer sodat dit 'n produk is waarop die gemeente met reg trots kan wees. Dit word dan op YouTube asook ons Facebook blad geplaas. Soek gerus op YouTube vir Ballito Gesinskerk.

Kontakpersoon: Louis Nel - 082 771 4925

Lees Oordenkings of kyk na video opnames: https://dagstukkie.co.za/brood/

Kontakpersoon: Louis Nel - 082 771 4925

.

.

Jeugbediening is weer terug in volle swang en ons wil graag al die ouers aanmoedig om hulle kinders saam kerk toe te bring waar daar vir hulle 'n kort boodskap aan die begin van die diens is. Daarna word hulle begelei saam die Jeugleiers na die jeuglokaal toe.
Baie opwinding wat heers oor volgende jaar se jeuguitstappies en lofprysing en aanbidding spesiaal vir ons Jeug!

Kontakpersoon: Cobus Fourie - 063 771 6221

.

.

?

Kontakpersoon: Cobus Fourie - 063 771 6221

.

.

Ballito Gesinskerk se kerkraad bestaan uit die leraar, skriba, gemeentehulp, wykleiers, kommissievoorsitters en ‘n verteenwoordiger uit die selgroepleiers. Die Kerkraad vergader elke drie maande, met die leraar as voorsitter. Indien die pos vakant is, word 'n tydelike voorsitter gekies deur die kerkraad, totdat 'n nuwe leraar aangestel is.

Die Gemeentebestuur
 bestaan uit die leraar, skriba, gemeentehulp, kerkraadleier en -onderleier en die voorsitters van die volgende kommissies: Gemeentebediening, Diensverhoudinge, Finansies en Eiendomme. Gemeentebestuur vergader maandelikse en by hulle vergadering voor elke kerkraadsvergadering, woon alle ander kommissievoorsitters ook die vergadering by. Gemeentebestuur bestuur die gemeente tussen kerkraadsvergaderings, mag dag-tot-dag besluite neem en hanteer sake van ‘n dringende aard. Alle besluite moet deur die kerkraad gekondoneer word.

Dit word van elke kerkraadslid verwag om 20 minute voor elke erediens in die konsistorie bymekaar te kom, tensy die persoon iewers diens doen.

Die volledige handleiding vir Kerkraadslede kan 
HIER afgelaai word.

Kerkraadleier: Wynand Maartens - 082 787 9692
Kerkraadonderleier: Frik Grobler - 083 394 7943

Kontakpersoon: Wynand Maartens - 082 787 9692

.

.

Kommunikasie is van kardinale belang in enige gemeente en organisasie. Dit behels onder meer die deurgee van inligting van die kerk na die gemeente en andersom. Enkele aspekte van kommunikasie is ons gemeente behels die volgende:

Die opstel en instandhouding van ons webblad. Dit is die vertoonvenster van die gemeente asook ‘n bron van inligting.

Die elektroniese nuusbrief word weekliks per e-pos en Whatsapp uitgestuur,

Kort inligtingsboodskappe word per Whatsapp aan die gemeente uitgestuur wanneer nodig.

Preke, dagstukkies en inspirerende boodsppies word op gereelde basis op verskeie internet platvorms soos Youtube, Whatsapp, E-pos, Facebook en Telegram aan die gemeente asook wêreldwyd gestuur na duisende ontvangers.

Persone wat wil betrokke raak op enige wyse of wat insetsels wil lewer om ons kommunikasie te verbeter kan asseblief met die kontakpersoon gesels.

Kontakpersoon: Louis Nel 082 - 771 4925

.

.

Hierdie bediening begelei die gemeente in lof en aanbidding, wat ‘n baie belangrike aspek van ons eredienste is. Boonop skep dit ‘n atmosfeer en 'n ingesteldheid by ons, wat ons ontvanklik vir die Woord maak. Ons wil die bediening uitbou sodat ons ‘n groot groep mense het - stemme en instrumentaliste.

Kontakpersoon: Bobbie Venter - 082 560 4723

.

.

Saterdae: 06:30

Vir die manne van Ballito is daar Saterdagoggende 'n afspraak wat jy nie durf misloop nie, maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie! Die plek om te wees is die kerk se kombuis.

Ons drink saam koffie, geniet beskuit en sing en gesels oor 'n interessante en relevante onderwerp.

Indien Kovid dit verhoed om saam te kuier, doen ons dit virtueel oor ZOOM. Die Zoom besonderhede vir die betrokke Saterdag sal op die tuisblad van die webwerf verskyn.

Kontakpersoon: Louis Nel - 082 771 4925

.

.

?

Kontakpersoon: Tanya Coetsee - 061 894 4911

.

.

?

Kontakpersoon: Leonie Spangenberg - 032 946 1198

.

.

Daar is verskeie spanne wat Pannekoek, Vetkoek en Koeksisters bak. Koeksisters word deur die week gebak en gevries. Die res word Saterdagoggende gebak.
Die inkomste uit hierdie verkope is vir Ballito Gesinskerk goud werd, aangesien meeste van die verkope van buite die gemeente kom.

Saterdagoggende by die kerk:
Tyd: 08:00 tot 11:00 solank voorraad hou

Pannekoek: R6
Vetkoek gevul met maalvleis: R30
Koeksisters: R40 per dosyn
10% van die inkomste word aan Bybelverspreiding geskenk.

Kontakpersoon: Jacques Louw - 083 676 1998

.

.

Binne die Kerkraad en die Selgroepbediening is daar baie oorlegpleging aan die gang oor hoe kerklidmate meer betrokke kan wees by die selgroepbediening. Die kerkraad beskou die selgroepbediening as 'n baie belangrike instrument in die verdere ontwikkeling van die gemeente. Die ervarings binne die selgroep blyk 'n groot invloed te hê op die onderlinge vriendskappe, die omgee vir mekaar en die geestelike groei van die betrokkenes.

Gemeentelede wat dalk belangstel om aan 'n selgroep deel te neem of 'n verkennende bespreking daaroor wil voer, kan die volgende selgroepleiers nader:

  1. Wynand Maartens, 082 787 9692

  2. Louis Nel, 082 771 4925

  3. Jacques Louw, 083 676 1998

  4. Herman Moll, 083 456 9693

  5. Joop Vis, 082 075 6647

Kontakpersoon: Joop Vis - 082 075 6647

.

.

Die Sending- en Evangelisasie diensaksies word in ons gemeente onder een vaandel behartig.

Verskeie wyd-uiteenlopende aksies word ondersteun deur verslag oor hulle werk aan die gemeente en terugvoer aan die organisasies. Ons ondersteun ook sommige organisasies finansieel.

n Paar van die Sendingorganisasies wat ons ondersteun is Japan Sending, Geopende Deure, Sarie de Jager se Sendinguitreike en Call Her Blessed, Haven of Rest en nog meer.

Plaaslik hanteer die werkgroep ook die Simunye ku Jesu uitreik aan Zoeloe huiswerkers. (Sien elders meer daaroor.)

Die werkgroep is verder ook betrokke by die ontwikkeling van Simunye Gemeenskap Sentrum wat in die Kovidtyd tot stand gekom het.

Kontakpersoon: Petro Louw - 082 887 6207

.

.

Simunye ku Jesu is 'n projek waar ons die evangelie bring aan die Zoeloesprekende huiswerkers van Ballito. Daar word gereeld op Saterdagoggende om 11:30 'n byeenkoms gehou in die kerkgebou.

Die byeenkoms begin deur sosiaal saam te kuier met eet- en drinkgoed waar die Pannekoekspan mildelik voorsien. Daarna volg ‘n lofprysing in Zoeloe en Engelse liedjies, gelei deur Petro. Ons lees uit die Bybel in Engels sowel as Zulu, en dan lewer Louis 'n boodskap.

Per geleentheid word die vroue geleer om te brei of hekel, en talle serpe is alreeds deur hulle voltooi en aan die Haven of Rest tehuis geskenk.

Daar is ryke seën op die projek. Jou betrokkenheid by hierdie projek sal baie waardeer word.

Kyk gerus hierdie kort video oor die projek

Kontakpersoon: Petro Louw - 082 887 6207

.

.

Een van die plaaslike organisasies wat ons ondersteun is die VGK Gemeente Shakaville.

Hierdie is 'n baie arm gemeente in die Stanger omgewing. Die leraar is Ds. Simon Kweshaba. In 'n omgewing waar vigs hoogty vier, bedien Ds. Simon die evangelieboodskap onder uiters moeilike omstandighede in 'n gemeenskap waar die inkomste bitter klein is. Daar word 'n kleuterskool bedryf op die kerkterrein asook 'n sopkombuis waar die behoeftes baie groot is. Die gemeente bedien ook die gemeenskap met 'n groot groentetuin.

Hulle het veral voorbidding, finansiele ondersteuning en morele ondersteuning nodig. Gaan besoek gerus 'n erediens om 10 op 'n Sondag.

Kontakpersoon: Ignes de Beer - 072 583 2580

.

.

Hierdie bediening is verantwoordelik om te verseker dat daar goeie oudiovisuele kwaliteit is tydens die erediens – die aanbieding van die leraar, die stemme en instrumente van die Lof- en Aanbiddingsbediening, musieksnitte of video’s wat gespeel word en die Powerpoint aanbieding van die leraar, indien benodig. Die klankmengbank en rekenaar in die beheersentrum moet vooraf opgestel word, sodat alles duidelik hoorbaar en glad sal verloop tydens die erediens.

Verder word ons eredienste ook regstreeks uitgesaai op Youtube. Die tegniese span is ook verantwoordelik hiervoor.

Ons benodig deurlopend ekstra persone vir hierdie bediening – opleiding word voorsien.

Kontakpersoon: Herman Moll - 083 456 9693

.

.

?

Kontakpersoon: Ds Gert Vorster - 083 259 9422

.

.

?

Kontakpersoon: Leonie Spangenberg - 032 946 1198

.

.

?

Kontakpersoon: Petro Louw - 082 887 6207

.

.

Die Vrouediens bediening oftewel Vroulief strewe daarna om all aspekte van vrouebelang te bevorder.  Ons poog om dit vir die vroue van ons gemeente aangenaam te maak, deur geleenthede te skep waar ons saam kan kuier en mekaar kan bemoedig en opbou. ‘n Ken-mekaar oggend, ontbyte, herfs tee en sprekers is op die agenda vir 2022. Ons kombineer ook die meeste geleenthede met ‘n uitreik aksie en ondersteun o.a. Tuinsig Tehuis vir Bejaarders en Greytown Kinderhuis op hierdie manier. Die vrouediens is ook verantwoordelik om tee te skink na elke erediens en verantwoordelik om verversings vir geleenthede te reël.  Hierdie is 'n belangrike taak, want dit dra by om die gemeenskap van gelowiges waarlik sinvol te maak wanneer mense saam kuier na die erediens.

Kontakpersoon: Leonie Spangenberg - 032 946 1198

.

.

?

Kontakpersoon: Ds Gert Vorster - 083 259 9422